Ki Jinn Chin

Ki Jinn Chin, FRCPC

J Cardiothorac Vasc Anesth. 2017 Dec 12;:
Leyva FM, Mendiola WE, Bonilla AJ, Cubillos J, Moreno DA, Chin KJ
Reg Anesth Pain Med. 2017 Dec 22;:
Hernandez MA, Palazzi L, Lapalma J, Forero M, Chin KJ
Can J Anaesth. 2017 Nov 13;:
Forero M, Rajarathinam M, Adhikary SD, Chin KJ
Reg Anesth Pain Med. 2017 Nov/Dec;42(6):793
Costache I, Ramlogan R, Chin KJ
Scand J Pain. 2017 Sep 11;:
Forero M, Rajarathinam M, Adhikary S, Chin KJ
Reg Anesth Pain Med. 2017 Jul/Aug;42(4):548-549
Chin KJ
Anaesthesia. 2017 Jul;72(7):916-917
Chin KJ, Adhikary S, Forero M
Can J Anaesth. 2017 Apr 26;:
Muñoz F, Cubillos J, Bonilla AJ, Chin KJ

Pages