Nicholas Mitsakakis

Can J Cardiol. 2019 Mar;35(3):352-364
Francis T, Kabboul N, Rac V, Mitsakakis N, Pechlivanoglou P, Bielecki J, Alter D, Krahn M
J Rheumatol. 2018 Jul 15;:
Alharbi S, Ahmad Z, Bookman AA, Touma Z, Sanchez-Guerrero J, Mitsakakis N, Johnson SR
Anaesthesiol Intensive Ther. 2018 Jun 18;:
Wąsowicz M, Jerath A, Luksun W, Sharma V, Mitsakakis N, Meineri M, Katznelson R, Yau T, Rao V, Beattie WS
Support Care Cancer. 2018 Mar 12;:
Tsang DS, Jones JM, Samadi O, Shah S, Mitsakakis N, Catton CN, Jeon W, To J, Breunis H, Alibhai SMH
Circ Arrhythm Electrophysiol. 2017 Sep;10(9):
Haldar SK, Magtibay K, Porta-Sanchez A, Massé S, Mitsakakis N, Lai PFH, Azam MA, Asta J, Kusha M, Dorian P, Ha ACT, Chauhan V, Deno DC, Nanthakumar K
J Telemed Telecare. 2017 Jan 01;:1357633X17706286
Sahakyan Y, Abrahamyan L, Shahid N, Stanimirovic A, Pechlivanoglou P, Mitsakakis N, Ryan W, Krahn M, Rac VE
Med Educ. 2017 Apr;51(4):379-389
Cameron AJ, MacKeigan LD, Mitsakakis N, Pugsley JA
Global Health. 2015 Aug 04;11:34
Kohler JC, Mitsakakis N, Saadat F, Byng D, Martinez MG

Pages